Algemene voorwarden

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGSOVEREENKOMST

Artikel 1:
Over training en de mogelijke risico’s Via Move Too volgt u een betaald trainingsprogramma onder begeleiding waarin u persoonlijk wordt begeleid om uw trainingsdoelen te behalen. In veel gevallen, niet in alle, kent het programma een sterke component van fysieke inspanning. U als klant bepaalt altijd zelf in welke mate u een fysieke inspanning wilt aangaan. U geeft hierbij aan altijd zelf verantwoordelijk te zijn voor uw eigen inspanningen. U bent zich ervan bewust dat u bij iedere inspanning, waar en van welke aard dan ook, risico’s loopt. U neemt deze risico’s in volle bewust zijn.

Artikel 2:
Aard van de overeenkomst U heeft een overeenkomst afgesloten met Personal Trainer welke op de overeenkomst met naam wordt genoemd. De aard van deze overeenkomst is dat u deze Personal Trainer opdracht geeft voor het geven van trainingsadviezen, het samenstellen van uw trainingsprogramma en het begeleiden van dit programma. De Personal Trainer zoals genoemd in de overeenkomst werkt zelfstandig en is persoonlijk verantwoordelijk voor alle afspraken en handelingen. U dient zich voor alle zaken betreffende de training te richten tot deze Personal Trainer. Dit omvat onder meer; het betalen van de afgesproken sessies; het inplannen van sessies en het eventueel verplaatsen of annuleren van sessies. Indien sessies door de Personal Trainer worden geannuleerd, dient u met de betreffende Personal Trainer een nieuwe afspraak te maken.

Artikel 3:
Aansprakelijkheid Het is bij u bekend dat u zich heeft ingeschreven voor een programma met inspannende fysieke activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gewichtheffen, wandelen, boksen, yoga en het gebruik van diverse conditie- en trainingsapparatuur en -installaties die zijn ontworpen, aangeboden, aanbevolen en/of gecontroleerd door de Personal Trainer waarmee u deze overeenkomst heeft afgesloten. U bevestigt hierbij dat u in een goede lichamelijke conditie verkeert en dat u niet aan een aandoening lijdt die uw deelname aan dit programma zou beperken. Met het oog op uw deelname aan het programma, ontheft u hierbij de Personal Trainer en het bedrijf Move Too bv van alle claims, eisen of vorderingen die voortvloeien uit uw deelname aan het programma of uit elk gebruik van de conditie- en trainingsapparatuur en -installaties. Het is voor u duidelijk dat u eventueel letsels kunt oplopen naar aanleiding van uw deelname aan het programma en ontheft hierbij de Personal Trainer en het bedrijf Move Too van elke aansprakelijkheid, nu of in de toekomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot medische onkosten, verloren inkomsten, pijn en lijden die kunnen ontstaan door hartinfarcten, spierverrekkingen of -scheuren, breuken, kuitbeenbreuken, warmtestuwing, letsels aan de knie/onderrug/voet en andere ziekten, ongemakken of letsels, ongeacht de manier waarop ze zijn veroorzaakt, tijdens of na uw deelname aan het programma of het gebruik van de conditie- en trainingsapparatuur en -installaties, ongeacht de fout. U heeft er zelf voor gekozen om eventueel een trainingstest uit te laten voeren door de Personal Trainer. De intensiteit van de training wordt aangepast in de loop van de evaluatie. U kunt de test op elk ogenblik stoppen bij tekenen van vermoeidheid, veranderingen in uw hartslag en/of bloeddruk. Het is mogelijk dat er bepaalde veranderingen optreden tijdens de test. Deze omvatten abnormale bloeddruk, flauwvallen, onregelmatig, snel of langzaam hartritme en, in uitzonderlijke gevallen, hartaanval, beroerte of overlijden. U begrijpt dat elke inspanning zal worden geleverd om deze risico’s te minimaliseren door het evalueren van de voorafgaande informatie met betrekking tot mijn gezondheid en fitheid en door het observeren tijdens het testen. U begrijpt dat de informatie die u hebt over uw gezondheidsstatus of eerdere ervaringen met ongewone gewaarwordingen bij fysieke inspanningen, de veiligheid en waarde van uw trainingstest kan beïnvloeden. U erkent dat het onmiddellijk melden van ongewone gewaarwordingen tijdens de trainingstest zelf bijzonder belangrijk is en dat u verantwoordelijk bent om dergelijke informatie volledig bekend te maken, ongeacht of dit door de Personal Trainer die de test uitvoert wordt gevraagd. De Personal Trainer verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan.

Artikel 4:
Overdraagbaarheid, betalingen, prijzen en geldigheid U gaat ermee akkoord dat deze trainingsovereenkomst niet overdraagbaar of toewijsbaar is en dus persoonsgebonden is. Trainingen dienen per vooruitbetaling te worden voldaan. Betalingen die zijn gedaan worden niet gerestitueerd. U bent op de hoogte van de geldigheid van de afgenomen Personal Training sessies, zijnde 12 sessies dienen te worden opgenomen binnen een tijdvak van 4 maanden en 24 Personal Training sessies binnen 8 maanden na afsluiting van de trainingsovereenkomst. Voor de groepslessen Core Stability/Spinning en Cardio Boxing geldt een geldigheidsduur van 3 maanden na ingangsdatum van het betreffende kwartaal. Gemiste lessen welke tijdig zijn afgemeld kunnen worden ingehaald op de overige lestijden en -dagen mits daar plaats is en dit dient door de deelnemer zelf te worden geregeld via de MoveToo App. U begrijpt dat deze overeenkomst en de voorwaarden die het bevat, geldt voor de aankoop van sessies en elke andere aankoop van diensten in de toekomst. U erkent dat de specifieke ontheffing van aansprakelijkheid, goedkeuring en instemming van deze overeenkomst onbeperkt geldig blijft. Er wordt geen terugbetaling verleend voor trainingen die niet werden voltooid. U begrijpt dat de Personal Trainer het recht en de bevoegdheid heeft om het programma op elk ogenblik te beëindigen zonder enige terugbetaling als u het programma niet volgt of u zich niet op een gepaste manier gedraagt.

Artikel 5:
Annuleringen of te laat komen De trainingssessies die zijn gereserveerd zijn bindend. Eventuele annuleringen voor Personal Training moeten minimaal 24 uur en voor de Core Stability/Spinning of Cardio Boxing minimaal 4 uur vooraf gemaakt worden in de daarvoor bestemde MoveToo Applicatie. U begrijpt dat u geen terugbetaling ontvangt voor gemiste afspraken. Het is uw verantwoordelijkheid om uw trainingsafspraken bij te wonen zoals ze zijn gepland. De afspraken dienen exact op het geplande tijdstip en plaats te beginnen en eindigen. U wordt derhalve verzocht om altijd 5 minuten vooraf aan uw sessie aanwezig en klaar te zijn. U erkent dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zullen zijn om de geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd. U begrijpt dat uw training zal worden geannuleerd indien u meer dan 15 minuten te laat bent en dat deze training volledig zal moeten worden voldaan. U erkent dat een vertraging van een geplande training de trainingsstatus niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige training. U begrijpt dat er geen halve trainingen kunnen zijn vanwege enige vertragingen.

Artikel 6:
Geschillen Met eventuele klachten kunt u zich wenden tot de directie van MoveToo Personal Training. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement te Breda. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.